Students

Beginning from the year 2007, we have cultivated more than fifty students, including five PhD Students, tens of graduate students and even more under-graduate students, and accumulated plenty of researches in the field of computer architecture.

Year 2018:

Year 2017:
Ruochen LIAO
Xianbo YU
Yanqing HUANG
Xiaoqi SUN

Year 2016:
Xing HAN, PhD
Fangming LIU
Shuaishuai MENG

Year 2015:
Xu GAO
Weijia LI
Han LI

Year 2014:
Jiajia JIAO, PhD
Bo ZHANG
Yunbin LIU
Xifei MA

Year 2013:
Qilong SU
Ao SHEN
Peng WU
Qing SUN
Kang XIA
Kaikai YANG
Ziyang LIU
Shengfei WU
Chuan ZHOU

Year 2012:
Wenqi BAO
Xiangming SONG
Yaoyi WU
Yinzhu LIU
Lisen GAO
Bizhou GUO
Hong ZHOU
Wei ZHANG

Year 2011:
Han WANG
Xing HAN

Year 2010:
Jiajia JIAO
Nanxiang Mei
Jing MU
Yang YANG
Jiajun FAN

Year 2009:
Bo HU,
Jiang WANG
Shao CHEN
Jiahao WANG
Jianyang LI